Kjelsåslue, ekstra julegave?

Postet av Kjelsås Idrettslag den 19. Des 2021

Vi har åpent i dag tirsdag 21.12 fra klokken 1100 til 1700, på klubbhuset Grefsen stadion.

Fin "kløfri" lue med Kjelsås logo. 

Pris kr 150,- (betaling kun med Vipps, nr. 516979)

Overskudd av salget går til vårt "alle skal med" fond. Dette er midler vi bruker til å hjelpe barn og unge som har behov for støtte til medlemskap og treningsavgifter.  Har du lyst til å betale mer vil pengene gå uavkortet til dette formålet.
Oppdatering smitteverntiltak

Postet av Kjelsås Idrettslag den 15. Des 2021

Epost fra Bymiljøetaten 14.12.2021

Regjeringen besluttet i går å innføre ytterligere smitteverntiltak for å få ned sykdomsbyrden og begrense og forsinke spredningen av omikron-varianten. Tiltakene og anbefalingene i denne omgang påvirker dessverre idretten i større grad. 

Tiltakene gjelder fra og med onsdag 15.12 kl. 00:00. 

Vi ber dere alle om å følge de tiltak og anbefalinger som følger nedenfor:

Råd og anbefalinger

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Bymiljøetaten anbefaler følgelig alle voksne å bruke munnbind på innendørs idrettsanlegg (eksempelvis ved henting og levering av barn til trening eller som tilskuer) dersom det ikke er mulig å holde 1 meter avstand.

 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke på fritiden for barn i barnehage- og barneskolealder.
 • Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg. (nytt)
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

Barn og unge

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men vi anbefaler ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)
 • Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

Voksne

 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. (nytt)
 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

For alle

 • Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.
 • Se egen nyhetssak om toppidrett.


Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på. (nytt)

Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement. (nytt)

For arrangementer gjelder disse reglene:

    Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

    Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)

    Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

    På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

    På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (nytt)

    Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)

    Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt)


Oversikt over alle nye tiltak og anbefalinger finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/
Oppdatering smitteverntiltak

Postet av Kjelsås Idrettslag den 3. Des 2021

Som sikkert de fleste har fått med seg, ble det i dag innført flere nye regionale tiltak og nasjonale anbefalinger som følge av det pågående omikronutbruddet.
Tiltakene vil gjelde fra midnatt, 2. desember, og vil bli vurdert på nytt om 2 uker.

Regionale tiltak (gjeldende for Oslo):

 • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion.
 • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).
 • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Nasjonale anbefalinger:

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
 • Voksne bør vurdere å redusere antall nærkontakter noe.

Alle tiltakene/anbefalingene finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-regionale-smitteverntiltak-i-flere-kommuner/id2890570/ og her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-nye-nasjonale-tiltak2/id2890578/


I henhold til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), Kapittel 5A,  er det her markert viktig informasjon for idretten:

 

§ 16b Definisjon av arrangement 

Med arrangementer menes følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller 

a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening 


§ 16c Antall personer som kan være til stede på et arrangement 

På innendørs arrangementer som nevnt i § 16b første ledd bokstav a til e uten faste, tilviste sitteplasser til alle i publikum er det ikke tillatt å ha flere enn 600 personer i publikum fysisk til stede samtidig. De som er til stede skal deles inn i grupper på inntil 200 personer og det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet dersom det skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem. 

På private sammenkomster som nevnt i § 16b første ledd bokstav f som avholdes innendørs er det ikke tillatt å ha flere enn 100 personer fysisk til stede samtidig. 

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement: 

a) ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer 

c) toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement 

d) støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet 

e) journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet. 

 

§ 16d Krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer 

På arrangementer som omfattes av § 16b skal det utpekes en person eller virksomhet som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. 

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern. 

Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering. 

§ 16e Krav til oversikt over deltakerne på arrangementer 

På arrangementer som omfattes av § 16b skal arrangøren ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Når kommunen ber om det, skal arrangøren ta kontakt med de som var til stede for å informere om smitte. 

Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Forskriften finner dere her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_7


Endelig, fra lørdag klokka 16.00 ble det en mer normal hverdag for oss alle.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 25. Sep 2021

Vi gleder oss til en mer normal hverdag med masse aktivitet, trening og konkurranser, etter ett og et halvt år med store begrensninger. Til våre medlemmer, trenere, frivillige, ledere og alle andre som har stått i dette og bidratt er det bare en ting å si tusen takk for innsatsen.
Minneord ved Florin Olsens bortgang

Postet av Kjelsås Idrettslag den 7. Sep 2021

Med Florin Olsens død 28. august har Kjelsås IL mistet et medlem som satte betydelige spor. Florin Olsen ble 90 år og var en del av Olsen-slekta, som har markert seg i idrettslaget helt fra laget ble startet i 1913 og til vår tid. 

Florin Olsen meldte seg inn i Kjelsås IL i 1945 og hadde tillitsverv sammenhengende fra 1963 til 1980. Florin ble tildelt æresmedlemskap i 2011. 

Florin Olsen la ned utallige timer for idrettslaget i administrativ sammenheng og gjennom tung dugnadsinnsats. Gjennom fagbevegelsen var han godt skolert i drift av organisasjoner, og Florin kunne sin fagforenings-ABC. Alle som har deltatt på et årsmøte i idrettslaget med Florin i salen, vil aldri kunne glemme disse møtene. 

Langrennsgruppa hadde stor glede av Florin Olsen gjennom mange år. Ikke minst var Florin mannen bak turrennet Lillomarka Rundt, som ble arrangert første gang i 1971. Med 15-1600 løpere på det meste og med spritduplikator og skrivemaskin som hjelpemidler, krevde et slikt renn en utrolig arbeidsinnsats. Også Kjelsåsrennet, som primært var for barn og ungdom, opplevde en glansperiode under Florin. Arbeiderbladet beskrev rennet som landets største i sitt slag. Florin takket av i 1974 etter 8 år som leder av gruppa, men fortsatte i en årrekke som løypesjef, og det er full dekning for å si at gruppa ble restartet på 70-tallet under Florins ledelse. 

O-gruppa hadde også stor glede av Florin Olsen. Samtidig som han etablerte Lillomarka Rundt dro han i 1972 også i gang 2-mila, som ble et O-løp helt utenom det vanlige. Det ble et blodslit gjennom Lillomarka eller «Florins hage», som noen kalte den. Mens Lillomarka rundt ble lagt ned grunnet dårlige vintre på 90-tallet,  var 2-mila så nært knyttet til Florin at løpet visnet langsomt hen noen år etter at Florin ga seg som løypelegger. 

Midt på 70-tallet ble Florin valgt til leder av hovedlaget, og han tok initiativ til et generasjonsskifte ved å invitere alle klubbens kvinnelige medlemmer til et møte. I en tid da idrett fortsatt i stor grad var en «guttegreie» førte Florins tanker til en ny gullalder for Damegruppa.  

Det er ikke mange av dagens medlemmer som har et forhold til Kjelsås-hytta, men også i denne sammenhengen dukker Florin Olsen opp. Han var én av en håndfull ildsjeler som på siste halvdel av 70-tallet reddet hytta fra å råtne på rot. Det var således en hytte i god stand som ble solgt i 2004 og der midlene gikk inn i anleggsfondet og ble til grunnkapitalen i Stadion-hallen. Mange av dagens Kjelsås-barn har derfor kunnet glede seg over den innsatsen som ble lagt ned for drøye 40 år siden. 

Kjelsås IL minnes en av lagets aller største ildsjeler i dyp ærbødighet, og vi lyser fred over Florin Olsens minne 

For Kjelsås Idrettslag 

Ivar Christiansen Styreleder
Smittevernstiltak - august 2021

Postet av Kjelsås Idrettslag den 6. Aug 2021

Ferien er snart over og mange skal tilbake til aktivitet. Vi er veldig glade for at det ser ut til at vi går inn i en høst med normal aktivitet. Samtidig ser vi nå at det er en økende smittetrend og at vi alle tenger å være forsiktig. For at vi skal minimere risikoen for mer smitte anbefaler vi at flere av de tiltakene som vi har vært vant til over tid videreføres.

Link til - FHIs hjemmesider og Regjeringens hjemmesider (nasjonale tiltak)

 Råd for organiserte fritidsaktiviteter som gjelder nå.

- Syke personer, selv ved milde symptomer, og personer som er i karantene eller i isolasjon ikke kan delta. 

- Registrere hvem som er til stede (både deltakere og ledere/instruktører) slik at smittesporing er mulig dersom det blir aktuelt.

- Tilstrebe minst 1 meters avstand mellom deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.

- Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet fritidsaktiviteter utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne dersom det er nødvendig at de er til stede.

- Lokalene tømmes helt før en ny gruppe tar lokalet i bruk. 

- I pauser og i andre sosiale sammenhenger tilknyttet øvelsen gjelder de samme anbefalingene om minst 1 meters avstand og god håndhygiene.

- Deltakerne bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate lokalet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper.

- For alle aldersgrupper anbefales gruppestørrelse på inntil 30 personer innendørs og inntil 40 personer utendørs. 

- Flere grupper kan samles dersom gruppene holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

- Det anbefales å øve eller samles i faste grupper.

- Ved økt lokal smittespredning anbefaler vi å redusere gruppestørrelsen. Når man deler opp i mindre grupper blir risikoen for utbrudd redusert, smittesporing blir enklere og færre må i karantene ved eventuell smitte. 

- Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og eventuelt under øvelsen/aktiviteten.

 

Møt færrest mulig – Vask henda – Hold avstand - Bli hjemme om du er syk

Publisert 6. august 2021
Oppdatering smitteverntiltak.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 16. Jun 2021

Oslo nå har gått over til å følge de nasjonale råd og regler på idrettsfeltet. I går, fredag 18. juni, la regjeringen frem at de fortsetter den nasjonale gjenåpningen. Dette innebærer at det nå har kommet noen lettelser for idretten.

De nye lettelsene er som følger:

(De nye anbefalingene gjelder umiddelbart, mens forskriftsendringene trer i kraft fra søndag 20. juni kl. 12:00.)

Anbefalinger:

 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.


Regler:

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.


-    Offentlige arrangementer:

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 2000 ersoner (500 x 4 kohorter)

Mer informasjon om de nye reglene og anbefalingene, finner dere på regjeringens nettsider, her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fortsetter-gjenapningen/id2862266/
Fra og med i dag, onsdag 16. juni kl. 12:00, fjernes en stor del av de lokale koronareglene i Oslo. Det vil da kun være nasjonale råd og regler som gjelder for idretten når det kommer til smitteverntiltak i forbindelse med koronautbruddet.

Dette innebærer at det fra og med i dag, onsdag 16. juni kl. 12:00, er følgende regler som gjelder for idretten i Oslo:

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand. Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.

Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Reglene for arrangement er som følger:

 • Innendørs tillates 50 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser og 200 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
 • Utendørs tillates 200 personer på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser.
 • Utendørs tillates 600 personer på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser, fordelt på tre grupper. Det betyr at det nå kan være 600 personer, fordelt på tre grupper, på for eksempel Intility eller Bislett. 


Den nasjonale forskriften, Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet, finner dere her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470.
Mer informasjon om de nasjonale rådene og reglene, finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/
Kjelsås IL sommeraktivitet uke 31

Postet av Kjelsås Idrettslag den 15. Jun 2021

Foto:. Trygve Indrelid

Tilbud er for barn og unge født 2009 til 2014 (7 – 12 år).  Krever ikke medlemskap i Kjelsås IL. 

Idrettsgrenene har varierte aktiviteter uken 2. til 6 august i håndball-, fotball-, alpint-, langrenn- og basket. Ikke én dag blir lik, alle kommer innom de forskjellige aktivitetene.

Utøverne vil bli delt inn i 5 grupper etter alder og skal være i "sin" gruppe hele uken . Gruppene vil ha en dag med hver av de 5 aktivitetene. En uke kan da f.eks. se ut som følger:
Mandag: Fotball
Tirsdag: Håndball
Onsdag: Langrenn
Torsdag: Alpint
Fredag: Basket

Det blir forskjellige oppmøtested, dette vil bli publisert her når gruppene er fordelt.(Grefsen stadion, Linderudkollen, Trollvann, Engebråtenhallen)

Påmelding og pris
Uken koster kr. 400,- (støttet med midler fra Oslo kommune )
Det er 150 plasser, første mann til mølla, påmelding klikk her. 

Utstyr og mat
Det serveres frukt hver dag, men deltagerne må ha med egen matpakke og drikke. Tøy til å være aktiv i og etter vær/aktivitet, da de fleste aktiviteter er utendørs.

Åpningstider
Uke 31 - 2. til 6. august, arenaene vil være åpne fra klokken 10:00 til 15:00 hver dag.

Smittevern

 • Vask hender før du kommer
 • Er noen syke, bli hjemme
 • Unngå å reise kollektivt
 • Hold avstand (1 meter) i pauser, ved ankomst og når du drar
 • Det vil bli ført oppmøtelister som oppbevares i 10 dager etter sommeridrettsskolen er avsluttet. Dette er et pålegg knyttet til eventuell smittesporing

Vi tar forbehold om minimum 50 deltagere for å arrangere.  Om for få deltagere, eller om sommeridrettskolen skulle bli avlyst pga. Covid 19, vil påmeldingsavgiften bli refundert.

Ved spørsmål, kontakt: Enok Engen -  E: enokengen@gmail.com - T: 951 39 173 eller Truls Nygaard - E: truls@kjelsaas.no - T: 90 10 43 43


Oppdateringer blir publisert her.
Oppdatering av regler for Oslo kommune

Postet av Kjelsås Idrettslag den 21. Mai 2021

Dagens pressekonferanse for Oslo kommune, nå åpnes litt mer opp for idretten fra og med 26. mai!

Dette er endringene:

Innendørs idrettsanlegg
Innendørs idrettsanlegg kan nå åpnes for organisert idrett for barn og unge under 20 år i grupper på maks 20 stk. Denne aldersgruppen kan unntas fra regelen om å holde én meter avstand til hverandre, dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 20 som deltar.

(Dette innebærer at det kan være 20 stk. per banehalvdel dersom banehalvdelene kan skilles med skillevegger, slik at gruppene holdes helt adskilt. Dersom hallen ikke har skillevegg, kan banen deles i to halvdeler med kjegler).

Det er ikke tillatt med gruppetrening for personer over 20 år på disse anleggene.

Styrkerom i idrettshaller
Styrkerommene kan holdes åpne for individuell trening. Det er viktig at alle som benytter styrkerommene kan holde 1 meter avstand til hverandre til enhver tid. Dvs. at det er et svært lite antall som kan benytte et styrkerom samtidig.

Utendørs idrettsanlegg
For barn og unge under 20 år er det tillatt med organisert idrett i grupper på maks 30 personer utendørs. Denne aldersgruppen kan unntas fra regelen om å holde én meter avstand til hverandre, dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 30 som deltar. 

Voksne kan bedrive organisert trening i grupper på maks 20 personer, så lenge de holder én meter avstand til hverandre til enhver tid. Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.

Arrangement
Det er tillatt med innendørsarrangement for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. På utendørsarrangement er det tillatt med inntil 50 personer til stede samtidig der det er faste tilviste plasser. For arrangementer utendørs der det ikke er faste, tilviste plasser, er det ikke tillatt med flere enn 30 personer samtidig.

For voksne over 20 år anbefales det likevel at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende, der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand, utsettes eller avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper. Det innebærer at det anbefales å utsette/avlyse arrangement/konkurranser i typiske kontaktidretter, men ikke kamper og konkurranser i f. eks. tennis, orientering, mosjonsløp osv., det det vil være mulig å holde 1 meter avstand til enhver tid. 

For barn og unge under 20 år innebærer dette at det nå kan gjennomføres kamper og konkurranser utendørs i lokalmiljøet.

Det anbefales fortsatt å begrense antall kontakter, mobiliteten i byen og unødvendige reiser til nabokommunene. 

Toppidrett
Toppidretten følger fortsatt egne nasjonale regler.


Det anbefales fortsatt å minimere bruken av garderober og minimere tilstedeværelse av personer som ikke er direkte knyttet til aktiviteten. Det oppfordres også til å begrense ulike aktiviteter man deltar på og at det holdes oversikt over hvem som er tilstede til enhver tid mtp. eventuell smittesporing.
Kjelsås Langrenn søker hovedtrenere og trenere til 15-16 år, Junior og U23 gruppa i heltids og deltidsstillinger!

Postet av Kjelsås Idrettslag den 10. Mai 2021


Er du interessert i en av stillingene, eller har tips til aktuelle kandidater, ta gjerne kontakt med sportslig utvalg ved Rune Helland på mail: rune.helland@dnb.no

Se følgende link for fullstendig stillingsannonse som ligger på langrenn.com: Stillingsannonse hovedtrener/trenere
Oslo idrettskrets - Kurstilbud våren 2021

Postet av Kjelsås Idrettslag den 20. Apr 2021

Digital kurs for sommerinstruktører,
Kurs for unge (13+) aktivitetsledere som skal være instruktører eller ha andre ansvarsoppgaver idrettslag i Oslo gjennom sommeren. velg mellom følgende datoer - 10. juni ,15. juni eller 22. juni

Digitalt kurs i Økonomistyring
Visste du at styret i idrettslaget, i fellesskap, er ansvarlig for «en forsiktig forvaltning av idrettslagets midler og en forsvarlig økonomistyring»? Dette kurset gir bl.a. en innføring i lover og regler, økonomistyrings- og rapporteringsrutiner, budsjett og regnskap. Kurset passer for hele styret samt kontrollutvalget. Velg mellom følgende datoer - 4. mai eller 26. mai

Kontrollutvalgets oppgaver - digitalt
Er du nyvalgt til Kontrollutvalget?  Og ønsker tips på hva dette innebærer? Kurs for kontrollutvalg vil gi deg svaret på hva som er viktig oppgaver i perioden.  Velg mellom følgende datoer - 10. mai eller 2. juni 

WEB-kurs "Tilrettelegging paraidrett
Alle som er involvert i tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett med funksjonsnedsettelser i idrettslag, regioner og kretser som for eksempel trenere og ledere kan delta. Kurset kan også være nyttig for ansatte i skoler, støttekontakter og andre. Velg mellom følgende datoer - 11. mai. eller 16. september

Klubbens styrearbeid i praksis
Kurset gir deltakerne grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, og er anbefalt for alle nøkkelroller i klubben. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og får tips om gode verktøy for styrearbeidet. Kurset er særlig relevant etter gjennomført  årsmøte for å få en god overgang til ny styreperiode. Velg mellom følgende datoer - 18. mai eller 7. juni

Lederkurs for unge, 20 - 26 år
Oslo idrettskrets inviterer til lederkurs for engasjerte unge voksne mellom 20 og 26 år som er medlem i et idrettslag. Kurset er satt opp som en kombinasjon av digitalt og fysisk oppmøte. Å delta på lederkurs gir mulighet til å lære mer om seg selv og om sin rolle i idrettslaget. Lederkurs for ungdom er vanligvis arrangert for videregående elever fra 15 til 19 år. Nå har vi justert kurset for å treffe aldersgruppen 20 til 26. Kurset er delt opp over flere bolker, en hybrid mellom digitalt og fysisk.

 • Første samling digitalt: 21.-23. mai
 • Andre samling digitalt: 3. juni
 • Tredje samling overnattingstur: 11.-12. september

For mer info og påmelding klikk her.
Velkommen til Summercamp - Ny og spennende aktivitetsuke i uke 26 med Jr. gruppa som trenere. Fortsatt ledige plasser. Meld dere på nå, for å sikre dere en plass!

Postet av Kjelsås Idrettslag den 22. Mar 2021

Kjelsås Langrenn inviterer til en ny trenings/aktivitetsuke i uke 26, dvs mandag 28. juni – fredag 2. juli og vi er så heldige å få støtte av Møller Eiendom til etablering av denne uken! Opplegget er for barn/ungdom fra 2012 til og med 2006/2007 årgang og Kjelsås sine dyktige juniorer vil være trenere. Det vil være begrenset med plasser og i utgangspunktet vil påmeldingen i år kun være åpen for medlemmer av Kjelsås IL! Det vil likevel kunne åpnes opp for andre deltakere nærmere arrangementet, dersom smittevernsituasjonen tillater det og det er plass.

I denne uken vil det vil bli lagt vekt på langrennsrettet trening som styrke, spenst, kondisjon, hurtighet og balanse. Hovedaktivitetene vil være rulleski, sykling, løping, orientering og ballspill på forskjellige arenaer i nærmiljøet.  Aktivitetene varer fra kl. 09.00 til kl. 14.00 hver dag, inkludert lunsjpause. Det vil være ledere og trenere til stede fra kl. 08.30 til kl. 14.30. Hver enkelt må ta med sin egen drikkeflaske og matpakke til lunsj, vi serverer frukt og smoothie! Fredagen blir det grilling av pølser!

Påmeldingen holdes åpen til arrangementet er fulltegnet. Deltakeravgift kr. 1.100,- Uken kan endres eller avlyses på kort varsel,  dersom smittesituasjonen ifm Covid-19 tilsier det. Deltakeravgiften vil da refunderes, med fratrekk av et adm/påmeldingsgebyr. Mer detaljert program vil bli sendt ut i slutten av mai.

Vi gleder oss til å se mange treningsglade barn og ungdom på Summercamp! For spørsmål, send gjerne e-post til: tove@kjelsaas.no 

Påmelding: https://www.deltager.no/event/summercamp_28062021

Invitasjonen vil også bli sendt på mail via oppmann i din gruppe! Om klassene blir fulltegnet er det mulig å stå på venteliste. Send da en e-post til tove@kjelsaas.no med navn og årskull.

 Vi håper å se deg på Summercamp 2020!

Det kommer egen invitasjon til Multisportuka (Uke 32) rett over påske!


Sportslig hilsen 

Kjelsås IL Langrenn

 

 

Hva gjør vi når noen har positiv Covid-test?

Postet av Kjelsås Idrettslag den 16. Mar 2021

Oppdages det smitte i en treningsgruppe gjøres følgende:

 1. Sørg for at alle som er i treningsgruppen og har trent med gruppen den siste uken blir orientert snarest og personlig per telefon. I tillegg til til å ringe kan det brukes andre kanaler som er hensiktsmessige for treningsgruppa.
 2. NB: Avklar med den som har testet positivt at vedkommende godkjenner at det opplyses om hvem det er (en tillatelse gjør jobben mye enklere). Om vedkommende ikke gir samtykke skal det ikke opplyses/komme frem hvem det er.
 3. Karantenebestemmelser- FHI. Testing som alternativ til karantene.  Fra 16. august kan personer under 18 år som defineres som nærkontakter, men ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, unntas smittekarantene ved å følge testregime i samsvar med kommunens retningslinjer (§ 4 tredje ledd), står langt ned i linken.
 4. Smitteteam Vest orienters så raskt som overhode mulig, tlf: 40411520 åpnet til kl 20:00 (varsles pr. tel) / epost: smitteteam.vest@bva.oslo.kommune.noDet er felles smitteteam for Frogner, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker 

Smitteteamet trenger følgende opplysninger:

 1. Datoer og klokkeslett for treninger siste syv dager og lokasjon(er) for trening 
 2. Når den positive tok test og fikk svar
 3. Hvem som som har fått positiv test, om det er gitt samtykke til å opplyse om det
 4. Komplett liste med navn og telefonnummer på alle som var tilstede inkludert trener(e) og andre
 5. Hvor nært den smittede har vært andre (f. eks. en meter, to meter eller mer)

Andre som skal/bør orienteres:

 1. I idrettslaget skal gruppeleder i idretten og daglig leder Truls Nygaard (90104343 / truls@kjelsaas.no) informeres.
 2. Den som har testet positivt bør også informere andre de har vært i kontakt med de siste syv dagene (skole, andre aktiviteter, venner osv.) 

Link med kontaktinfo til smitteteam og bydelsoverleger i Oslos bydeler  https://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/For%20fastleger%20og%20andre%20henvisere/Bydelsoverleger%20og%20smittevernteam%20i%20Oslo%20januar%202021.pdf

Bidra der du kan for å få ned smitten:
MØT FÆRREST MULIG - HOLD AVSTAND - VASK HENDER - BLI HJEMME OM DU FØLER DEG SYK - FØLG RÅD OG REGLER

Styrkede smittevernstiltak og råd

Postet av Kjelsås Idrettslag den 10. Mar 2021

Fra i dag 10. mars gjelder nye smittevernstiltak i Oslo kommune.

Budskapet fra myndighetene er at - Alle bør unngå besøk, ha færrest mulig nærkontakter og holde størst mulig avstand.

I Kjelsås IL er det mange som driver flere idretter i idrettslaget. På pressekonferansen i går det ble oppfordret til å vurdere hvor mange fritidsaktiviteter en driver med.

Vi oppfordrer også til dette og at alle i de to neste ukene prøver å begrense seg til en aktivitet/idrett i idrettslaget. Vi ber også at det gis beskjed til trener/lagleder om du velger å prioritere en annen aktivitet/idrett i perioden.    

Vi må alle bidra der vi kan for å få ned smitten:
MØT FÆRREST MULIG - HOLD AVSTAND - VASK HENDA - BLI HJEMME OM DU FØLER DEG SYK.

Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, kan anlegget bli stengt noe vi ønsker å unngå.

Takk for at du bidrar.

Se pressekonferansen, her
Link til kommunen hjemmeside, her
Link til Oslo idrettskrets, her
Oppdatering smitteverntiltak Oslo kommune

Postet av Kjelsås Idrettslag den 9. Mar 2021

Pressekonferanse 21. mai - Oslo kommune - link klikk her

Link til Oslo kommune - oppdateres.

Utdrag fra pressekonferansen på det som omhandler idrett.

 • Treningssentre og svømmehaller åpnes. Det vil være strenge begrensninger på antall, strenge krav til avstand og blant annet forbud mot gruppetrening
 • Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 20 personer.
 • Voksne over 20 år kan trene og øve på sine idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs, men ikke i grupper.
 • For utendørs idretts- og fritidsaktiviteter endres gruppestørrelsen fra 20 til 30 for barn og unge under 20 år, og fra 10 til 20 personer for voksne.
 • Arrangementer innendørs for inntil 20 personer tillates når det er faste, tilviste plasser. 
 • Det er tillatt med inntil 50 personer til stede på arrangementer utendørs, når det er faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer.

Dette gjelder fra onsdag 26. mai


Pressemelding 11. mai

Ingen endringer for idretten. Tiltakene forlenger til og med 27. mai.


Pressekonferanse 5. mai.

Ingen endringer for idretten. Tiltakene gjelder til 20. mai.


Pressekonferanse i dag 27. april  - Oslo kommune.

Alle dagens smittevernregler hva gjelder idrett videreføres frem til og med 12. mai – med noen endringer for utendørsaktivitet (uthevet):

Fra og med i dag, 27.04, åpnes det opp for at barn og unge under 20 år kan trene i grupper på maks 20 personer utendørs. Denne aldersgruppen kan unnlates fra reglen om å holde 1 meter avstand dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. 

Voksne kan bedrive organisert trening i grupper på maks 10 personer, så lenge de holder én meter avstand til hverandre til enhver tid. Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.


Gjeldende smittevernregler vil dere alltid finne her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/ (oppdateres ila dagen i dag).

- MØT FÆRREST MULIG - HOLD AVSTAND - VASK HENDA - BLI HJEMME OM DU FØLER DEG SYK -Pressekonferanse i dag 14. april - Oslo kommune.

 Alle dagens smittevernregler videreføres frem til og med 29. april – med én endring for utendørsaktivitet (uthevet):

 Fra og med torsdag 15. april åpnes det opp for at barn og unge til og med ungdomsskolealder kan trene i grupper på maks 10 personer utendørs, uten å holde 1 meter avstand dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. For barn og unge fra og med videregåendeskolealder gjelder fortsatt regelen om å holde 1 meter avstand til hverandre i grupper på maks 10 personer utendørs.

For voksne frarådes det å bedrive organisert trening.

Gjeldende smittevernregler vil dere alltid finne her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/


OPPDATERT 26.MARS; Ingen endring i smittevernregler gjeldende Osloidretten, men varigheten er forlenget til og med 15.april.

NB! Forskrift gjeldende alle kommuner i Viken medfører direkte konsekvenser for deltagelse på tvers av kommunegrenser.

Epost mottatt i dag fra Bymiljøetaten idrettsavdelingen, Oslo kommune

09.03 orienterte byrådet om at det fra og med 10. mars vil innføres strengere tiltak for idretten. 

Tiltakene gjelder foreløpig frem til og med 25. mars. Endringene er som følger:

 • Alle innendørs idrettsanlegg skal holdes helt stengt for alle aldersgrupper. Dette inkluderer også klubbhus og garderober i tilknytning til utendørsanlegg.
 • For barn og unge under 20 år er det tillatt med organisert trening i grupper på maks 10 personer utendørs, så lenge alle kan holde en meters avstand til enhver tid. Vi anbefaler å ha et begrenset antall trenere i tilknytning til disse gruppene.

For voksne frarådes det fremdeles å bedrive organisert trening.

Det er fortsatt forbud mot både innendørs- og utendørsarrangement. Dette innebærer at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper.

Bymiljøetaten har stengt alle kommunens anlegg for konkurranser.

Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

Toppidretten følger egne nasjonale retningslinjer for trening.

 

Med vennlig hilsen

Bymiljøetaten
Idrettsavdelingen
oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80
Oslo kommune logo


Link til Oslo kommune sin hjemmeside - https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller-regler-fra-og-med-10-mars
Oppdatering vedr. smitteverntiltak Oslo kommune.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 1. Mar 2021

Situasjonen i Oslo har dessverre forverret seg den siste uken. Byrådet har derfor gjort noen innstramminger i smitteverntiltakene på idrettsfeltet. Fra og med i morgen, 2. mars, gjelder følgende regler:

Innendørsanlegg:
Innendørs idrettsanlegg kan kun benyttes til organisert trening for barn og unge under 20 år. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for barn og unge til og med ungdomsskolealder unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For ungdom fra og med videregåendeskolealder skal organisert innendørstrening foregå i grupper på maks 10 personer, og alle må kunne holde en meters avstand til enhver tid.

Utendørsanlegg:
For barn og unge under 20 år er det tillatt med både organisert trening og egentrening (egenorganisert aktivitet) på utendørs idrettsanlegg. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for barn og unge til og med ungdomsskolealder unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For ungdom fra og med videregåendeskolealder skal organisert utendørstrening foregå i grupper på maks 10 personer, og alle må kunne holde en meter avstand til enhver tid.
For voksne frarådes det å bedrive organisert trening på alle anlegg. Det anbefales heller ikke å bedrive egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke anleggene på egenhånd, så lenge de holder god avstand til andre på anlegget. Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, kan anlegget bli stengt.

Arrangement:
Alle innendørs- og utendørsarrangementer er forbudt. 
Dette innebærer at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper. Bymiljøetaten har stengt alle kommunens anlegg for konkurranser. Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

For toppidretten gjelder egne nasjonale regler både innendørs og utendørs.

Tiltakene gjelder foreløpig til og med 15. mars.

Oslo idrettskrets - https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2021/dette-gjelder-fra-2.mars/?fbclid=IwAR1U2A-h6x1otxNL7JTQObNoYLEJSJoirzfiNPMe4tqmyb46oA6a_9jcHCY
Grefsenkleiva og Trollvann

Postet av Kjelsås Idrettslag den 25. Feb 2021

I forbindelse med reguleringsplanene for Grefsenkleiva og Trollvann ønsker kommunen seg innspill fra brukere som bruker anlegget sommer og vinter, spesielt fra barn og unge. Enten du står på ski, går på ski eller til fots, bor i nærheten eller er interessert i området, vil kommunen gjerne høre fra deg.
 
Vi håper dere og barna deres kan gi innspill og også dele denne oppfordringen med andre som setter pris på mulighetene som slikt nærskianlegget gir oss alle. 
Gå inn på følgende link for å lese mer og finne linken til innspillene https://www.oslo.kommune.no/.../alpinanlegget-i-grefsen.../
Eller gå inn direkte på linken for innspill ved å klikke her.Det lettes litt på tiltakene fra i morgen 18. februar.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 17. Feb 2021

Fra og med i morgen har byrådet åpnet for trening og organiserte fritidsaktiviteter fra ungdom innendørs, til og med 19 år. 

I tillegg åpnes det for aktivitet og idrett utendørs for voksne, gjerne organisert av treningssentre og idrettslag, så lenge man kan holde minst en meters avstand og i grupper på maks ti personer.

Ut over det gjelder tidligere Koronarestriksjoner for Oslo idretten. 

Byrådet skriver at tiltakene i utgangspunktet skal vare i to uker, fra torsdag 18. februar til 3. mars.

Arrangementsforbudet videreføres i 2 uker fremover.

Øvrige detaljer er ikke på plass ennå,.

Link til kommunens pressemelding - https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/17-februar-byradet-fortsetter-en-gradvis-og-kontrollert-gjenapning-av-oslo
Årsmøte i Kjelsås IL

Postet av Kjelsås Idrettslag den 5. Feb 2021

Dato: 24. mars 2021
Klokken: 19.00
Sted: Digitalt på MS Teams

Med bakgrunn i den pågående koronasituasjonen har hovedstyret vedtatt at årsmøte avholdes digitalt i Microsoft Teams i år også. Norges idrettsforbund har åpnet for digitale årsmøter for alle organisasjonsledd.

Idrettslag er en demokratisk og frivillig organisasjon med personlige medlemmer og medlemmene har selv ansvar for det som skapes av aktivitet. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet. Idrettslagets formål er å drive aktivitet organisert i NIF.

Deltagelse og gjennomføring
For å delta på årsmøte i Kjelsås idrettslag må du ha tilgang til PC, smarttelefon eller nettbrett med internettilgang.

Påmelding 
For å delta på årsmøte må du melde deg på, innen 22. mars. Dette for at vi skal kunne sende innkalling til møte, sjekke stemmerett og møterett i henhold til lovverket. Klikk her for å melde deg på. 

Vi sender ut en epost 24. mars med invitasjon til møte. I den eposten er det en link (som bilde under) du må trykke på for å delta. Vi anbefaler at du gjør det i god tid før møte starter. Møte er åpent fra kl. 18:30. Logg deg på i god tid før møte som starter kl. 19:00.  

I møte
Når du er kommet i møte må du mute/slå av mikrofon og webkamera. 

Tale i møte
Skal du har ordet underveis i møte skriver du navnet ditt i meldingschatten.  

Stemmegiving i møte
All stemmegiving blir gjort i meldingschatten. Det er kun de som stemmer imot og gjør det ved å skrive NEI.

Saksliste
Åpning

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen.
 3. Godkjenne saklisten.
 4. Godkjenne forretningsorden.
 5. Velge dirigent.
 6. Velge protokollfører.
 7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 8. Overlevering av utmerkelser fra gruppene
 9. Utdeling av hedersbevisninger
 10. Behandle Idrettslagets årsberetning.
 11. Regnskap for 2020
  1. Lagets regnskap 
  2. Revisors beretning
  3. Kontrollkomiteens beretning
 12. Innmeldte saker 
  1. Fullmakter 
 13. Kontingent for 2022
 14. Budsjett 2021
 15. Behandle Kjelsås idrettslag organisasjonsplan.
 16. Engasjere revisor
 17. Valg

Avslutning

Saksdokumenter, klikk her.

Tidsfrister
10. mars er siste frist for å sende inn forslag til årsmøte, sendes til kontoret@kjelsaas.no
17. mars, legges dokumenter til møte ut her
22. mars er siste frist for å melde seg på, klikk her for å melde deg på. 


Velkommen til årsmøte.


Vennlig hilsen
Kjelsås idrettslag

Hovedstyret
Oppdatering vedr. smitteverntiltak i Oslo kommune.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 2. Feb 2021

Viser til Oslo kommunes pressekonferanse i går, 01.02.

Fra og med onsdag 03.02, åpnes det opp for at barn og unge til og med ungdomsskolealder kan benytte innendørs idrettsanlegg til organisert trening. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Under trening i idrettshallene gjelder følgende:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Grupper skal bestå av maksimalt 20 personer.
 • Gruppene skal holdes adskilt. Det er likevel tillatt at to grupper på 20 stk. benytter én hallflate, så lenge hallflaten deles med skillevegg eller kjegler etc. I haller hvor det er mulig å dele hallflaten inn i tre deler ved bruk av skillevegg, kan det være 20 stk. per del.
 • Det oppfordres til å minimere bruken av garderober.
 • Kiosk/kantine skal holdes stengt.
 • Gruppene skal ikke benytte samme garderobe.
 • Så langt det lar seg gjøre skal gruppene benytte ulike innganger.
 • Der gruppene må benytte samme inngang, skal grupper som trener parallelt unngå å starte/slutte på samme tidspunkt. Dette for å hindre at gruppene blandes på vei inn/ut av anlegget.
 • Det er ikke tillatt med opphold i foaje, vrimlearealer eller lignende.
 • Det er ikke ønskelig med tilskuere under trening.
 • Styrkerom skal holdes stengt og ikke benyttes (unntak for toppidretten).
 • Bruk av kontorer/møterom skal begrenses til et minimum.

utendørsanleggene åpnes det opp for organisert trening for barn og unge under 20 år. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Det er fremdeles stengt for organisert idrett for voksne på alle anlegg. Det er heller ikke tillatt med egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke utendørsanleggene på egenhånd, så lenge de overholder 2 meter avstand til andre på anlegget. Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, vil anlegget bli stengt.

Når det gjelder arrangementer, er det de samme reglene som gjelder. Alle arrangementer, både innendørs og utendørs, forbys. Dette innebærer at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper. Bymiljøetaten har stengt alle kommunens anlegg for konkurranser.

Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

Toppidretten følger egne nasjonale retningslinjer for trening. Toppidretten anbefales fortsatt å utsette alt seriespill.

 

Bymiljøetaten
Idrettsavdelingen
oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80
Oslo kommune logo
Stans i idretten.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 23. Jan 2021

Nå hadde vi akkurat fått åpnet litt igjen og vi hadde håpet på flere gode beskjeder i kommende uke. Men i dag kom beskjeden fra regjeringen om at det er nå full stans i idretten inne og ute. Oslo stenger ned.  

Gjelder fra i dag 23.1, kl. 12.00

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute.
 • Stans i breddeidrett for barn og voksne.
 • Stans i toppidretten

Tiltakene gjelder i første omgang til 31. januar.

Vi ønsker dere alle en så god helg som mulig. Ta vare på hverandre og hold dere friske.


Epost fra Oslo kommune (23.1.2021)

Som følge av den uoversiktlige situasjonen med spredning av det muterte koronaviruset, er vi dessverre nødt til å stenge alle idrettsanlegg, både innendørs og utendørs, for alle aldersgrupper fra og med 23.01, kl. 12:00. 

Alle arrangementer, både innendørs og utendørs, forbys. Dette innebærer at alle treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper. Bymiljøetaten har stengt alle kommunens utendørsanlegg for organisert aktivitet og konkurranser. Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende. 

Dette også gjelder for toppidretten. Fra Oslo kommune sine hjemmesider.

Utendørs idrettsanlegg

Alle utendørs idrettsanlegg holdes stengt for organisert idrett. Det er heller ikke tillatt med egenorganisert trening i større grupper.
Du kan bruke anleggene på egenhånd sammen med din husstand/kohort eller nærkontakt, så lenge du overholder 2 meter avstand til andre husstander/kohorter. Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler på anlegget. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, vil anlegget bli stengt.


Mer informasjon finner du her - https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/

Oslo åpner for trening og fritidsaktiviteter for barn innendørs.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 20. Jan 2021

Byrådets beslutning innebærer at innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 13 år kan gjennomføres fra i morgen, torsdag 21. januar klokken 12. 

Bortsett fra dette gjelder regler kommunisert av byrådet tidligere, disse videreførtes til 4. februar, men byrådet vil vurdere smittesituasjonen og eventuelle lettelser allerede neste uke.

Link til Oslo kommune sine sider - https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/

E-post fra Bymiljøetaen
Fra og med 21. januar kl. 12:00, åpnes det opp for at barn og unge under 13 år kan bedrive organisert trening på innendørs idrettsanlegg. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Alle innendørsanlegg holdes fremdeles stengt for de fra og med 13 år og oppover.

Minner om at det for barn og unge under 20 år er det tillatt med både organisert trening og egentrening (egenorganisert aktivitet) på utendørs idrettsanlegg. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Det er ikke tillatt med organisert trening på utendørsanleggene for alle over 20 år. Denne aldersgruppen kan imidlertid bedrive egenorganisert aktivitet alene eller i mindre grupper (maks 5 personer), så lenge de overholder 1 meter avstand til hverandre og andre på anlegget.

Toppidretten følger egne nasjonale retningslinjer for trening. Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.

 


Regjeringens pressekonferanse 18. januar.
De nasjonale lettelsene som ble presentert på regjeringens pressekonferanse 18. januar gjelder ikke for Oslo kommune.

Oversikt over nasjonale tiltak fra 20. januar 2021
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-20.-januar-2021/id2826828/
TRYGGE BARN I IDRETTEN

Postet av Kjelsås Idrettslag den 12. Jan 2021

Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Alle barn i norsk idrett skal tilbys et aktivitetstilbud innenfor trygge og stimulerende miljøer. Er du trener eller leder i et idrettslag, står du i en unik posisjon til å være en god rollemodell og en trygg voksen i mange barns liv.

 • Er du utøver eller mamma og pappa til barn og unge som er med i idretten, må du si ifra om du opplever noe som ikke stemmer. Vi har alle et ansvar for å sørge for at ledelsen i idrettslaget blir gjort kjent med dette og kan ta videre grep. Gjør det heller én gang for mye enn én gang for lite. Vi arbeider hele tiden for at det skal være lettere å si ifra.


 • Er du trener, les retningslinjene og tenk over risikosituasjoner. Som eksempel gjelder dette` uønsket berøring av utøvere, og at du som trener ikke skal ha en kjærlighets- eller seksuell relasjon til utøvere. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen. Det gjelder alle aldre! Hvis det likevel skjer, må du kontakte din overordnede i idrettslaget. Dette er viktig fordi vi vet at overgrepssaker skjer i slike forhold.


Kjelsås Idrettslag ønsker å fremstå som en etisk forankret idrettsklubb med et åpent og sunt miljø og kommunikasjonskultur, hvor alle som har en alvorlig bekymring oppfordres til å si ifra.

Du kan lese mer her og varsle om kritikkverdige forhold.


Hovedstyret Kjelsås idrettslag
Bli med på ski med Kjelsås Alpin

Postet av Kjelsås Idrettslag den 11. Jan 2021


Nå er det fantastiske ❄️👌 forhold i Trollvann /Grefsenkleiva og Alpingruppa i Kjelsås er i full gang med trening og gøy for barn i alle aldre⛷😀


I en tid med mange begrensninger er Alpintrening en ypperlig mulighet til å å drive fysisk aktivitet på en trygg måte.

SKITRENING MED KJELSÅS ALPIN
Har du stått litt på ski før erfaring kan du gå rett inn i U8 eller U10 treningsgruppene 

 • U8 (2013/14) trener tir/tor 1700 - 1830
 • U10 (2011/12) trener tir & tor 1830 - 2000

Innmelding i idrettslaget gjør du her.

Bli med da vel😀
Ta kontakt på kasper@kjelsaas.no for mer infoIdrettsgallaseminar 2021 - Den gode treneren

Postet av Kjelsås Idrettslag den 11. Jan 2021

Fikk du ikke med deg dette, da kan du se det her. 


Fra NIF sine sider;

Årets idrettsgallaseminar skal løfte fram den viktigste personen i norsk idrett.

Gjennom samtaler, innspill og gode diskusjoner skal idrettsgallaseminaret sette søkelyset på hva som er en god trener, hva treneren og gode treninger betyr, og på hva slags kunnskap og egenskaper en god trener må ha. Seminaret vil også inneholde diskusjoner om hvordan idretten i fremtiden kan kombinere det å være profesjonelle med gode nasjonale og internasjonale prestasjoner, og fortsatt kunne være en medlemsbasert, frivillig drevet idrett også når det gjelder trenerrollen.
Minneord over Odd Bjerke

Postet av Kjelsås Idrettslag den 7. Jan 2021

Odd ble født på Grünerløkka i 1946 og kom til Kjelsås i 1983. Han gikk rett inn som fotballtrener for lilleputtlaget og trente dem frem til 1991 med gode resultater. I samme tidsrom var han også aktiv som dommer. Samtidig var han en viktig drivkraft i fotballstyret blant annet leder i en årrekke.

Fra 2004 til 2007 var Odd leder av Kjelsås Idrettslag. Takket være Odds sterke gjennomføringsevne har Kjelsås IL fått på plass både Grefsen Stadionhall og fotballbanene i Kjelsåsmyra.

Odd ble utnevnt til æresmedlem i klubben i 2013 som et tydelig tegn på hans innsats for idrettslaget.

Han var alltid klar for nye oppgaver frem til det siste. Odd har vært en viktig bidragsyter til å oppfylle visjonen til Kjelsås idrettslag om å gjøre Grefsen/Kjelsås til et enda bedre sted å bo for barn og unge. 

Torsdag 7. januar kom den triste meldingen om at Odd Bjerke hadde gått bort etter lengre tids sykeleie.

Vi er mange som sender varme tanker til familien samtidig som vi lyser fred over Odds minne.


Kjelsås Idrettslag

V/ leder Ivar Christiansen

Stopp i all innendørs idrett.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 6. Jan 2021

Byrådet innførte 10. november en sosial nedstenging av Oslo, og forlenger nå nedstengingen fram til 21. januar, med noen presiseringer og innstramminger.

Byrådet i Oslo kommunes har besluttet dette i dag 6. januar. All innendørs idrett er stengt de neste to ukene, til 21 januar. Forbudet gjelder allerede for ungdom og voksne.

 Link til pressemelding Fra Oslo kommune, klikk her.

Fra kommunens hjemmeside

– Nå stenger vi all idrett innendørs de neste to ukene. Vi har holdt tilbud for barn åpent så lenge vi kan, og vi vil åpne det så raskt vi kan. Vi vet at idrett og fritidsaktiviteter er veldig viktig for mange barn, og forstår at dette er vanskelig, både for barna og for de ildsjelene som står på for å gi barn og unge et godt tilbud, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV).

Byråden understreker at også idrettsarrangementer utendørs nå bør utsettes:

– Vi har fått en del henvendelser om det vil være mulig å avholde utendørs idrettsarrangementer de neste ukene, blant annet skirenn. Vi fraråder at det holdes utendørs arrangementer de neste ukene, selv om det ikke er forbudt, sier byråd Omar Samy Gamal.

Med bakgrunn i at det frarådes på det sterkeste å arrangere utendørs idrettsarrangement, har Bymiljøetaten stengt alle kommunens anlegg for konkurranser.

 • Breddeidrett og innendørs fritidsaktiviteter for barn, voksne og ungdom er stengt.
 • Alle innendørs arrangementer er forbudt.
 • Utendørs kan det gjennomføres arrangementer med maksimalt 200 personer. Oslo kommune støtter den nasjonale anbefalingen om å utsette alle arrangementer.

Byrådet vil vurdere tiltakene på nytt før 21. januar.


Fra de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 4. januar.

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. (Minimum en meter for alle, hele tiden - også til og fra aktivitet/trening.)

 Link til regjeringen nasjonale tiltak, klikk her.


Bruk av idrettsanlegg i Oslo kommune

Postet av Kjelsås Idrettslag den 5. Jan 2021

Som de fleste vel har fått med seg, er det iverksatt forsterkede nasjonale smitteverntiltak,. Det er også endringer i Oslo som foreløpig gjelder til og med 7. januar 2021.

I Oslo er haller og gymsaler stengt

For utendørs idrettsanlegg i Oslo gjelder følgende.
For barn og unge under 20 år er det tillatt med både organisert trening og egentrening (egenorganisert aktivitet) på utendørs idrettsanlegg, så lenge de overholder 1 meter avstand til hverandre og andre på anlegget.

Toppidrett
Toppidretten følger egne nasjonale retningslinjer for trening.


Epost fra Oslo kommune til idrettslagene.

Frem til det er bestemt hva som gjelder i Oslo, stenger vi alle innendørs idrettsanlegg for all aktivitet for alle aldersgrupper fra og med i dag, mandag 4. januar. Dette gjøres på bakgrunn av de nasjonale anbefalingene.
For bruk av utendørsanlegg i Oslo, gjelder reglene som allerede foreligger. Mer informasjon om dette finner dere her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/ 

 

Med vennlig hilsen

Bymiljøetaten

Idrettsavdelingen

Sentralbord: 21 80 21 80

Oslo kommune logo

Smitteverntiltak som gjelder fra 4. januar 2021

Postet av Kjelsås Idrettslag den 3. Jan 2021

Regjeringen presenterte i dag nye nasjonale smitteverntiltak. 

I Kjelsås IL forholder vi oss til nye og gjeldene regler inntil det kommer nye oppdateringer. Oslo er ekstra utsatt, og vi må ta nødvendige forhåndsregler. 

Dette gjelder for oss, fra og med 4. januar (Nytt).

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. (Minimum en meter for alle, hele tiden - også til og fra aktivitet/trening.)
 • All organisert aktivitet innendørs som samler barn og unge er utsatt til etter 18. januar.

Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Gjelder inntil 18. januar. 

Oslo kommune har tiltak som gjelder frem til 7. januar. Vi kommer med en oppdatering når det er avholdt pressekonferanse i Oslo kommune.